دوره «شیوه درست نشستن»

مربی: مسعود مهدوی‌پور
شروع ثبت‌نام: سه‌شنبه ۲۱ بهمن
شروع دوره: سه‌شنبه ۵ اسفند