مربی: مسعود مهدوی پور

تعداد جلسات: شش جلسه (هفته ای یک جلسه)