دوره‌ها

🔸 دوره‌های جاری:

پکیج دوره «پرانایاما» (تمرین‌های تنفسی یوگا)
در حال برگزاری 
پکیج  دوره  «مدیتیشن»   (مراقبه)
در حال برگزاری

✅ نام‌نویسی تا تاریخ ۱۷ شهریور شامل ۱۵٪ تخفیف می‌شود.
✅ نام‌نویسی  هم‌زمان  دو دوره  شامل ۱۵٪ تخفیف می‌شود.
☀️ نام‌نویسی هم‌زمان دو دوره تا ۱۷ شهریور در مجموع شامل ۳۰٪ تخفیف می‌شوند.
 

🔸 دوره‌های جاری:

پکیج دوره «پرانایاما» (تمرین‌های تنفسی یوگا)  در حال برگزاری 
پکیج  دوره  «مدیتیشن»   (مراقبه)        در حال برگزاری

✅ نام‌نویسی تا تاریخ ۱۷ شهریور شامل ۱۵٪ تخفیف می‌شود.
✅ نام‌نویسی  هم‌زمان  دو دوره  شامل ۱۵٪ تخفیف می‌شود.
☀️ نام‌نویسی هم‌زمان دو دوره تا ۱۷ شهریور در مجموع شامل ۳۰٪ تخفیف می‌شوند.